Вход / Регистрация

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Администратори на Вашите лични данни са дружествата:

 • - ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения, действащо като основен администратор на данни на дружествата, произвеждащии/или търгуващи с битови уреди на марките на компаниите в Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).
 • - Горене България ЕООД

(И двата администратора на данни се наричат по-долу: Дружеството)

Ние се отнасяме сериозно и отговорно към Вашите лични данни, като спазваме разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни. Освен спазването на GDPR и по отношение на лица от определени юрисдикции (Калифорния, Канада, Мексико) тази политика за защита на данните е съобразена и с други възможни приложими законодателни актове. Настоящият документ съдържа информация за дейностите по обработване на данни, които предприемаме във връзка с личните данни на потребителите на нашите продукти, нашите клиенти, потенциални клиенти и/или потребители на уебсайта.

В допълнение към политиката за защита на данните:

 • приехме вътрешна процедура за защита на личните данни, в която са определени задълженията на Дружеството и служителите по отношение на защитата на личните данни.
 • приехме Политиката за бисквитките [https://bg.gorenje.com/biskvitki], която урежда защитата на личните данни на потребителите на уебсайта.
 • създадохме специална кутия за електронна поща, в която можете да се свържете с нас по всички въпроси, свързани с личните Ви данни.
 • редовно обучаваме служителите си за работата с лични данни.
 • редовно проверяваме системите за обработка на лични данни и предлагаме подобрения.

1. Кой обработва Вашите лични данни?

Администраторите на Вашите лични данни са:

Дружество: ConnectLife, data technologies, LLC
Адрес: ул. Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения
Имейл: privacy@connectlife.io

Дружество: Горене България ЕООД
Адрес: София, ул. Бел камък 6
Телефон: +359 2 4917596
Имейл: service.bulgaria@gorenje.com

Дружеството ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения, (наричано по-долу: „Дружеството“), действа като основен администратор на данни на дружествата, произвеждащи и/или търгуващи с уреди от марките на дружествата от Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Дружеството Горене България ЕООД е дружество, което предлага на местно ниво продукти и уреди, произведени от дружествата в Hisense Europe Group.

Други дружества в рамките на Hisense Europe Group могат да бъдат лица, обработващи Вашите лични данни. В това си качество, дружествата от групата Hisense Europe Group и дистрибуторите събират и обработват по друг начин Вашите лични данни, а техните средства за обработка на данни (напр. уебсайтове, програми за CRM (управление на връзките с клиенти), онлайн инструменти и др.) за целите на настоящата политика са посочени като наши средства. Списъкът с други дружества от Hisense Europe Group, дистрибутори и техните подизпълнители е достъпен тук (https://www.hisense-europe.com/).

2. Метод за получаване на данни

Получаваме Вашите лични данни въз основа на използването на нашите уебсайтове или приложения, чрез бисквитки и други онлайн инструменти, чрез попълване на формуляри на нашия уебсайт или във физическа форма, чрез телефонна и електронна комуникация, чрез друга писмена комуникация и/или чрез социалните мрежи.

3. Какви Ваши лични данни обработваме и с каква цел?

В този раздел обясняваме кои данни обработваме и с каква цел, в зависимост от конкретната дейност:

3.1. Покупка в уебсайта на Дружеството или вземане на продуктите, поръчани онлайн

За да закупите продукти чрез уебсайта на Дружеството или да получите продукти, поръчани онлайн, трябва да съберем и обработим някои от Вашите лични данни (напр. адрес за доставка), тъй като само така ще можем да обработим Вашата поръчка.

За да направим възможна покупката на уебсайта на Дружеството или вземането на продукти, поръчани онлайн, ще обработваме следните данни:

 • - Идентификационен номер на потребител
 • - Обръщение (Г-н, Г-жа),
 • - Име и фамилия,
 • - Език на общуване,
 • - адрес за фактуриране и адрес за доставка (ако е избрана опцията за доставка),
 • - имейл адрес,
 • - телефонен номер,
 • - поръчка (номер, стойност)
 • - начин на плащане,
 • - номер на банкова сметка и/или номер на кредитна карта,
 • - номер на продукта,
 • - сериен номер на продукта,
 • - документ за покупка,
 • - история на покупката

Целта и основанието за обработката на горепосочените данни е да се гарантира възможността за доставка или приемане на поръчката, плащане на поръчката, информация за състоянието на Вашата поръчка и издаване на фактура за извършената покупка. С подаването на поръчка Вие сте направили покупка, което от правна гледна точка означава, че сте сключили договор за продажба и за да изпълним част от задълженията си, произтичащи от договора за продажба, трябва да обработваме Вашите лични данни (обработката е необходима за изпълнението на договора), като същевременно сме задължени по закон да издадем фактура за извършената покупка (обработката е необходима за спазване на законово задължение).

Период на обработка: Данните, свързани със самата покупка, се съхраняват, докато можете да упражнявате определени права във връзка с покупката си съгласно приложимия закон (период, определен в закона, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд). В съответствие с данъчните и счетоводните разпоредби данните за издаване на фактури се съхраняват за периода съгласно местното законодателство.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? В случай на онлайн пазаруване или вземане на продукти, поръчани онлайн, ние не можем да осъществим покупката или получаването на продуктите, без да получим горепосочените лични данни. Все пак можете да купувате и получавате продуктите директно в нашия физически магазин или в магазините на договорните партньори, които позволяват това.

3.2. Поддръжка за клиенти при отстраняване на неизправности и гаранционни претенции

За да осигурим поддръжка за клиенти за отстраняване на неизправности и гаранционни претенции, трябва да събираме и обработваме някои от Вашите лични данни, тъй като това е единственият начин да изпълним законовите си задължения в тази връзка.

За да осигурим поддръжка за клиенти за отстраняване на неизправности и гаранционни претенции, ще обработваме следните данни:

 • - име и фамилия,
 • - имейл адрес,
 • - телефонен номер,
 • - номер на поръчката,
 • - подробности за закупените продукти,
 • - дата на закупуване,
 • - адрес,
 • - език на общуване,
 • - дата на сервизната поръчка
 • - сервизна история
 • - продължителност на гаранцията и удължената гаранция
 • - тип гаранция
 • - гаранция, свързана с определени части на уреда,
 • - имейл комуникация
 • - чат
 • - запис от видео конференция (в случай на видео конференция)
 • - снимки (в случай, че потребител изпрати
 • - в случай на обаждане до центъра за обслужване на клиенти – запис на телефонния разговор.

В случай на взимане на съгласие за употреба на Визуален Дистанционен Асистент, можем също така да обработваме данни за датата, времето, местоположението на сесията и полученото видео.

В случай на взимане на допълнително съгласие за анализ на данни, свързани с употребата на продукти през ConnectLife приложенията (както са описани в политиката за поверителност), можем също така да обработваме тези данни за нуждите на клиентско обслужване, по повод на отстраняване на проблеми и сервизни поръчки, като в тези случаи данните могат да бъдат препращани към поддържащ сервиз.

Целта и основанието за обработване на горепосочените данни е спазването на законовите разпоредби относно гаранцията на продавача за закупените продукти (обработката е необходима за спазване на законово задължение) и изпълнението на договора за покупка на закупените продукти (обработката е необходима за изпълнението на договора). Гореописаната обработка на лични данни, свързана с употреба на Визуален Дистанционен Асистент и анализ на данните, могат да се извършват единствено въз основа на ваше съгласие.

Период на обработка: Данните се съхраняват за срока на възможността за предявяване на претенции по договора и гаранцията съгласно приложимия закон (срок, определен в закона, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд). Записите на телефонните разговори се съхраняват за срока, определен от местното законодателство. Личните данни за употреба на Визуален Дистанционен Асистент и анализ на данните се съхраняват до оттегляне на съгласието, което е възможно по всяко време. Съхранението на данните ще бъде прекратено 1 месец след получаване на оттеглянето на съгласието.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Непредоставянето на гореизброените лични данни може да повлияе на предоставянето и качеството на поддръжката за клиентите по отношение на използването на нашите продукти или на начина на разрешаване на гаранционни претенции. Въпреки това, в зависимост от канала и причината за комуникацията, може да не се нуждаем от всички изброени по-горе данни.

3.3. Известие, свързано с продукти, които са отново на склад

В случай че даден продукт не е наличен, лицето може да въведе своя имейл, за да бъде уведомено, когато продуктът отново бъде наличен.

За да уведомим лицето за наличността на продукта, ще обработваме следните данни:

 • - адрес

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да Ви уведомим за наличността на продукта. Обработката на лични данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие.

Период на обработка: До оттегляне на съгласието в случаите, в които можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец след получаване на оттеглянето на съгласието или в рамките на 1 месец след изпращането на уведомление за наличността на продукта до лицето.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Ако не предоставите имейл адреса си, няма да можем да Ви уведомим за продукт, който е отново в наличност, но за същата цел можете да проверявате редовно нашия уебсайт.

3.4. Потребителски акаунт в уебсайта на Дружеството или в мобилното приложение Connectlife

Всяко физическо лице може да създаде свой потребителски профил в уебсайта, който е предназначен да следи хода на поръчката, да преглежда историята на покупките или за споделяне на мнение за продукта. В настройките на потребителския профил е възможно да изразите желанието си да получавате маркетингови съобщения или да откажете получаването им. Същите данни за достъп като тези за потребителски профил в уебсайта могат да се използват за потребителски профил в мобилното приложение Connectlife.

За да създадем потребителски профил, ще обработим следните данни:

 • - Потребителски номер
 • - имейл адрес
 • - име и фамилия,
 • - телефонен номер,
 • - адрес,
 • - език на общуване,
 • - парола,
 • - хранителни предпочитания,
 • - сервизен талон и сервизна история,
 • - вход в социална мрежа (в случай на създаване на потребителски профил в социална медия), имейл адрес, име, фамилия, език на общуване, фото URL, доставчик, идентификационен номер на доставчик)
 • - данни за акаунта (активен вход, списък, актуализация на профила, местоположение на влизане, създаване на акаунт, списък с влизания в акаунта).

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се осигури достъп до Вашия профил и удостоверяване на потребителя. С искането за създаване на потребителски профил се установява договорно отношение и за да изпълним нашата част от договорните задължения, ние ще обработваме Вашите лични данни (обработването е необходимо за изпълнението на договора). Някои от личните данни (предпочитания за храна) се обработват единствено при подаване, въз основа на Вашето съгласие и се обработват, за да Ви уведомим за нашето предложение за храни. Някои от личните данни (сервизен талон и история на сервизните услуги) се обработват с цел изпълнение на нашите задължение, възникващи от договора за покупка на закупените продукти (обработването е необходимо за изпълнението на договора).

Период на обработка: Съхраняваме Вашите лични данни, докато не изтриете профила си или до 3 години след последното влизане в профила. Данните, обработвани въз основа на договора, се съхраняват за срока на възможността за предявяване на претенции по договора съгласно приложимото законодателство (срок, определен в законодателството, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд). Личните данни, които се обработват въз основа на Вашето съгласие, се съхраняват до оттеглянето на съгласието, като можете да го оттеглите по всяко време. Тези данни ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието, като в този период от време все още може да сте получател на нашите съобщения.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Не е възможно да се създаде потребителски профил без определените по-горе лични данни. Въпреки това не сте задължени да създавате потребителски профил (т.е. да предоставяте лични данни за тази цел), за да купувате или използвате нашите продукти.

3.5. Регистрация на продукта в нашия уебсайт и в мобилното приложение Connectlife

Всяко лице, закупило някой от нашите продукти, може да регистрира продукта на нашия уебсайт или чрез мобилното приложение Connectlife в рамките на своя потребителски профил. Въз основа на регистрацията лицето получава опростен достъп до инструкциите за употреба, нашите предложения за използване на продукта, информация, свързана с гаранцията, при някои продукти допълнително удължения гаранционен срок, както и известия за актуализации, свързани с уредите Connectlife. За определени продукти и в ограничен период от време, периодично предлагаме частично възстановяване на покупната цена при регистрация на продукт на нашия уебсайт, или в Connectlife приложението.

За да извършим регистрацията на продукта, освен данните, посочени в точка 3.4, ще обработим и следните данни:

 • - номер на продукта,
 • - сериен номер на продукта,
 • - дата на закупуване,
 • - копие от фактурата за покупка.
 • - IBAN (единствено за нуждите на частично възстановяване на покупната цена)

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се направи достъпна удължена гаранция, да се предостави достъп до инструкциите за употреба и нашите предложения за използване на продукта. С регистрацията на продукта, давате съгласието си правилата за регистрация, които от правна гледна точка се третират като договорни отношения и, с цел изпълнение на нашата част от договорните задължения, обработваме вашите лични данни (обработването е необходимо за изпълнение на договора).

Период на обработка: Съхраняваме вашите лични данни докато изтриете вашата регистация на продукта, като същевременно съхраняваме данни, свързани с удължената гаранция за нейното времетраене, за нуждите на евентуални сервизни поръчки по съответния договор, съобразно закона (периодът, описан в закона, в който сервизната поръчка може да бъде отнесена към компетентният съд).

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Без посочените по-горе данни не можете да регистрирате продукта на нашия уебсайт или в мобилното приложение Connectlife. Въпреки това към всеки продукт в момента на покупката са приложени инструкции за употреба и информация, свързана с гаранцията.

3.6. Предоставяне на потребителски ревюта на уебсайта и обратна връзка от клиента, свързана с нашите продукти и услуги

За да осигурим възможност за предоставяне на потребителски ревюта (мнения, оценки и коментари) на уебсайта, трябва да съберем и обработим някои от Вашите лични данни, тъй като искаме да споделяме опита на реални клиенти и потребители с потенциални клиенти и потребители. Можем да споделим опита на реални клиенти и потребители на определен продукт или услуга от един пазар с потенциални клиенти и потребители на друг пазар. Начините и условията за споделяне на мнения, оценки и коментари в уебсайта са посочени в Правилата за публикуване на мнения и коментиране на продукти и услуги, които са достъпни тук (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static14.gorenje.com/files/default/Rules-for-posting-reviews-and-commenting-on-Gorenje-products-and-services-Bulgaria.pdf).

За да получим обратна връзка, свързана с нашите продукти и услуги, можем да се свържем с вас след извършване на доставката на продукта или услугата, свързана с него, като споделянето на обратна връзка е доброволно.

За да предоставяте потребителски ревюта (мнения, рейтинги и коментари), или за обратна връзка от потребителя, ще обработваме следните данни:

 • - име или избрано име, или ревю от гост,
 • - имейл адрес,
 • - подробности за закупените продукти или извършени услуги,
 • - копие от фактурата за покупка,
 • - рейтинг или коментар,
 • - език на ревюто,
 • - наш отговор,
 • - анализ на настроението на потребителски оценки на продукти.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се гарантира, че потребителското ревю за отделния продукт са дадени от лицето, което действително е закупило или използва конкретния продукт. Обработката на лични данни може да се извършва въз основа на Вашето съгласие, докато добиването на обратна връзка от потребител за наш продукт или услуга в рамките на 30 дни след доставка на продукта или извършена услуга се основава на правния интерес, който в случая е подобряването на продукта, гарантиране на качество и оценка на потребителската удовлетвореност.

Период на обработка: Вашите лични данни ще бъдат автоматично изтрити 5 години след публикуването на потребителската обратна връзка. Вашите мнения, оценки и коментари са видими в уебсайта в продължение на 5 години след публикуването им в него. Въпреки това, вашето ревю или обратна връзка, ще бъде изтрито по-рано в случай на заявка за изтриване или оттегляне на съгласието Ви за подобна обработка на данни, като в тези случаи данните ще престанат да се съхраняват в рамките на един месец след получаване на оттеглянето на съгласието.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Можете да предоставяте потребителско ревю и анонимно (без да предоставяте личните си данни). Въпреки това, без Вашите лични данни не можем да гарантираме, че мненията, оценките и коментарите са дадени само от реални купувачи и потребители.

3.7. Известия, персонализирани оферти през дигитални канали и свързани услуги

За целите на маркетинговите дейности и предоставяне на информация за нашите продукти (като например изпращане на бюлетини, персонализирани оферти, покани за участие в наградни игри и др.), се нуждаем от Вашето изрично съгласие (разделено по специфични цели) и без него няма да се свържем с Вас за горепосочената цел. В случай на дадено съгласие, можем да използваме като канал за комуникация вашия e-mail, социални канали или приложение за директни съобщения. За персонализирани оферти (при които можем да препоръчаме съдържание през реклами и известия) можем, въз основа на съгласието ви за персонализирани оферти, да използваме профилиране, така както е описано в политиката за поверителност. Винаги можете да оттеглите даденото съгласие в настройките на потребителския си профил, като се отпишете от получаването на съобщения чрез блокиране в социалните медии или в приложенията за директни съобщения, чрез промяна на настройките на бисквитките или като ни изпратите искане на адрес privacy@connectlife.io.

За целите на изпращането на известия, персонализирани оферти през дигитални канали и свързани услуги, можем да обработваме следните данни:

 • - име и фамилия,
 • - имейл адрес,
 • - телефонен номер,
 • - данни, свързани с наградни игри (модел, сериен номер, дата на покупка, документ за покупка)
 • - данни за местоположението на потребителя, получени от мобилното устройство на потребителя (анонимно),
 • - интереси на лицето по отношение на разглеждането на продукти в уебсайтове (анонимно),
 • - информация за контакт чрез приложения за незабавни съобщения,
 • - история на покупката,
 • - пощенски код,
 • - данни, свързани с предаването, отварянето, кликването и отписването от съобщения (анонимно),
 • - анализ на нагласите на потребителите в прегледите на продукти.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се даде възможност за изпращане на маркетингови съобщения или за представяне на персонализирана оферта въз основа на Вашите интереси, или за подобряване на потребителския опит. Обработката на лични данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие.

Период на обработка: До оттегляне на съгласието, в случаите, в които можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието, ако в този период от време все още сте получател на нашите съобщения.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Не сте задължени да предоставяте личните си данни за маркетингови цели (предоставянето на съгласие за обработване на лични данни за тези цели е доброволно). Въпреки това, в подобен случай няма да можем да Ви уведомяваме за нашите маркетингови дейности, за нашите продукти и да създаваме персонализирани оферти за Вас.

3.8. Информация за Вашите дейности в нашия уебсайт

С цел подобряване на функционирането на уебсайта, статистически прегледи и персонализирани оферти, ние също така наблюдаваме Вашите дейности на нашия уебсайт, като тези данни са в анонимна форма.

За целите на наблюдението на активността в нашия уебсайт обработваме следните данни:

 • обозначение на потребителския акаунт,
 • история на покупката,
 • операционна система на устройството,
 • използван браузър,
 • уеб адрес (URL адрес) на началната страница, която използвате за достъп до нашия уебсайт.

Целта и основанието за обработката е подобряване на функционирането на уебсайта, статистически прегледи. Използваме бисквитки и подобни технологии, за да засечем активността на нашия сайт, където употребата на бисквитки е позволена, единствено въз основа на дадено съгласие. На база на употребата на бисквитки, можем да използваме тези данни за персонализирани оферти, но единствено в случаите, когато добиваме допълнително съгласие за тях. Винаги можете да оттеглите предоставеното съгласие в настройките на потребителския си профил, като промените настройките на бисквитките или като ни изпратите искане на адрес privacy@connectlife.io .

Период на обработка: Вашите лични данни, добити чрез бисквитки, ще бъдат автоматично изтрити след изтичането на времетраенето на различните видове бисквитки (съгласно политиката за бисквитките), а вашите данни, използвани за персонализирани оферти, ще бъдат изтрити в случай на оттегляне на съгласието, докато в този период от време може все още да получавате комуникация от нас.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? В случай на непредоставяне на горепосочените данни (чрез съгласие с политиката за бисквитките) ние не можем да проследим Вашата активност на нашия уебсайт и да подобрим функционалността на нашия уебсайт и да изготвим персонализирана оферта за Вас.

3.9. Обработка на лични данни чрез социални мрежи, приложения за незабавни съобщения и чатове

Дружеството може да има създадени профили в социални мрежи (например LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter и др.) или да използва приложения за незабавни съобщения (например WhatsApp, FB Messenger, Viber и др.) за комуникация. Социалните мрежи и приложенията за незабавни съобщения ни позволяват да популяризираме нашите продукти и услуги или да осигуряваме поддръжка за клиенти. По отношение на последната дейност можем също така да изберем категории лица в социалната мрежа, към които искаме да се адресира нашето предложение (в случай на добиване на специфично съгласие). По този начин Дружеството може да бъде отговорно за защитата на личните данни, които потребителите споделят с Дружеството чрез горепосочените медии, като в същото време доставчикът на отделната медия е отговорен и за обработката на данни, която извършва в тази медия, така че на потребителите се препоръчва да се запознаят с политиката за поверителност на отделната медия.

В случай на посещение на профила на Дружеството в отделна социална мрежа или установяване на комуникация чрез приложения за незабавни съобщения можем да обработим следните данни:

 • ако харесате, споделите публикация, маркирате профила на Дружеството или коментирате, ние получаваме достъп до Вашия публичен профил и съдържанието на Вашата публикация,
 • ако ни изпратите лично съобщение в социална мрежа или чрез приложение за незабавни съобщения, получаваме информация за Вашия публичен профил или информация за контакт и информация за съдържанието на изпратеното съобщение.

Когато общувате чрез социални мрежи, приложения за незабавни съобщения и чат стаи, ние ще обработваме следните данни за Вас:

 • публичния профил на лицето в социалната мрежа и съдържанието на публикацията,
 • информация за контакт с лицето в приложението за незабавни съобщения,
 • други данни, които ще ни предоставите по време на комуникацията.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е популяризирането на продуктите на Дружеството и установяването на комуникация с потребителите на социални мрежи или приложения за незабавни съобщения. Можем да се свържем с Вас само въз основа на Вашето съгласие, но можем да отговорим на Вашето запитване въз основа на нашия легитимен интерес, който е задоволяване на нуждите на клиентите чрез предоставяне на информация, свързана с нашите продукти.

Период на обработка: Вашите лични данни, съхранявани от нас, ще бъдат автоматично изтрити след изтичане на 1 година от осъществяването на комуникацията или по-рано в случай на оттегляне на съгласието Ви. В случай на оттегляне на съгласието, данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието, като в този период от време все още можем да обработваме Вашите лични данни.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Без да предоставите личните си данни, не можете да комуникирате с нас чрез горепосочените медии и ние не можем да отговорим на Вашите запитвания.

3.10. Използване на продукти чрез приложенията Connectlife и Анализ на Данни

За да предоставим на потребителите всички функции на смарт устройствата, да разберем нуждите на потребителите и да определим ефективността и използването на устройството, събираме и обработваме някои Ваши лични данни и данни за работата на всяко устройство. Употребата на продукти през Connectlife приложенията е възможнa единствено в случай на регистрация на потребителя и сключване на лицензионно споразумение.

За регистрацията на потребителя и сключването на лицензионното споразумение ще обработваме следните лични данни:

 • обръщение (господин, госпожа),
 • име и фамилия,
 • език на общуване,
 • адрес,
 • телефонен номер,
 • имейл адрес,

По време на употребата на уреда, ще извършваме анализ на данните, свързан с употребата, при който данните ще бъдат обработвани по анонимен начин без връзка с определен индивид. За тази цел, анонимно ще обработваме следните данни:

 • данни за уреда (марка, модел, сериен номер),
 • дата на инсталиране на уреда,
 • данни за сдвояване на уреда с облака (сдвоен уреда, тип сдвояване и времева маркировка)
 • работа на уреда (команди, изпратени към уреда, настройки на уреда, статус и статистики, известия, аларми и грешки, заявки за сервизно обслужване, таймер и автоматизация)
 • данни, открити от сензорите на уреда, които са важни за неговата работа (напр., данни за техническото изпълнение, данни, свързани с възможни съобщения за грешки, температура, влажност, качество на въздуха и др.),
 • история на запазвания (при обществено пране)
 • снимки на храна от уред и видео клипове
 • анализ на поведението на потребителите,
 • резервация на устройство,
 • потребление на ресурси (вода, електричество)
 • съхранение и предпочитания при храни и напитки.

Единствено в случай, в който добиваме вашето изрично съгласие, можем да свържем данните, добити през анализ на данни, с действителен индивид. Такива данни могат да бъдат препратени към доставчици на услуги за целите на обслужване на клиенти за отстраняване на грешки и гаранционни заявки. В случай на добиване на допълнителното съгласие, можем също да използваме тези данни за персонализирани оферти, при които можем да препоръчваме съдържание през реклами и известия.

За да свържат уреда с облака чрез локалната WIFI мрежа, потребителите трябва да въведат също данни за идентификатора на набора от услуги (SSID) и парола. Тези данни обаче се използват само за свързване на уреда с Wi-Fi модула и не се събират, съхраняват или обработват по какъвто и да е друг начин от нас.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се гарантира възможността за използване на всички функции на смарт устройствата и да се анализира употребата на устройствата. С искането за регистрация на потребител и сключването на лицензионното споразумение се установява договорно отношение и за да изпълним нашата част от договорните задължения, трябва да обработваме Вашите лични данни за нуждите на договора, а обработването на данни свързано с употребата на уреда и обработването на личните данни за персонализирани оферти, се базира на вашето съгласие. Можете винаги да оттеглите даденото съгласие в настройките на своя потребителски акаунт, или като изпратите заявка на privacy@connectlife.io.

Период на обработка: Данните, свързани с регистрацията на потребителя и сключването на лицензионното споразумение, се съхраняват, докато можете да упражнявате определени права във връзка с нашите договорни задължения (период, определен в закона, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд след изтичане на лицензионното споразумение). Данните свързани с употребата на уредасе съхраняват докато съгласието бъде оттеглено, като можете да оттеглите съгласието по всяко време или докато изтриете акаунта, което можете да направите по всяко време. Данните ще спрат да се съхраняват 1 месец след заявяване на оттеглянето на съгласието или 1 месец след изтриването на акаунта (в случай на такова), като в този период може все още да получавате наша комуникация.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Не е възможно да се регистрира потребител на приложението Connectlife и да се сключи лицензионно споразумение без посочените по-горе лични данни.

3.11. Бисквитки и други онлайн инструменти 

Ако посетите нашата уебстраница, може да съхраним бисквитки на Вашето устройство. За повече информация относно бисквитките, използвани на нашата уебстраница, моля, разгледайте Политиката за бисквитките (https://bg.gorenje.com/biskvitki).

Освен бисквитките използваме и други онлайн инструменти от следните доставчици:

Google, а именно:

 • Маркетингова платформа на Google с цел получаване на данни, свързани с трафика на уебсайта (например брой посетители, посетени от посетителите страници, време, прекарано от посетителите на уебсайта);
 • Google Maps с цел използване на картографската услуга Google Maps чрез API, за да се улесни намирането на места, посочени от лицето на уебсайта;
 • Google Tag Manager с цел управление на тагове на уебсайтове чрез потребителския интерфейс и интегриране на програмни кодове в нашите уебсайтове;
 • Google Ads с цел поставяне на реклами, ремаркетинг и проследяване на реализациите;
 • Google Optimize за целите на A/B тестване и тестване на уебсайтове;
 • Site Kit с цел подобряване и монетизиране на нашето съдържание на уебстраницата;
 • Youtube с цел установяване на връзка със сървърите на YouTube, когато се изисква използването на плъгини от YouTube;
 • Google Analytics за събиране на данни от уебсайтове и приложения с цел създаване на отчети, които предоставят информация за бизнеса;
 • Google Search Console за показване на представянето на уебсайтовете в търсачката на Google и как Google вижда нашия уебсайт
 • Looker Studio с цел превръщане на данните в информативни, лесни за четене, лесни за споделяне и напълно адаптивни информационни табла и отчети.

Изброените онлайн инструменти се управляват от Google Ireland Limited, при което определена информация за използването на уебсайта от дадено лице може да бъде прехвърлена на сървър в САЩ, затова Ви препоръчваме да се запознаете и с тяхната политика за поверителност, която е достъпна тук: Link. Ако сте притежател на акаунт в Google и сте дали съгласието си за персонализиране на рекламите, можем също така да получаваме отчети за ефективността на нашите рекламни мерки (включително отчети за различни устройства), демографска информация и интереси на лицата, както и функции за онлайн реклама между различни устройства.

Meta, а именно:

 • Мета бизнес пакет като инструмент за управление на социални медии за Facebook и Instagram с цел създаване и планиране на съдържание, реагиране на ангажираност и анализиране на информация
 • Метапиксел с цел поставяне на реклами, ремаркетинг и проследяване на реализации.

Изброените онлайн инструменти се управляват от Facebook Ireland Limited, със седалище на адрес 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия, при което определена информация за използването на уебсайта от определено лице може да бъде прехвърлена на сървър в САЩ, затова Ви препоръчваме да се запознаете и с тяхната политика за поверителност, която е достъпна тук: LINK. Ако сте притежател на профил във Facebook или Instagram и сте се съгласили с персонализирането на рекламите, можем също така да получаваме отчети за ефективността на нашите рекламни мерки (включително отчети за различни устройства), демографска информация и интереси на лицата, както и функции за онлайн реклама за различни устройства.

3.12. Ремаркетинг, проследяване и подобни технологии

Ние и нашите доставчици на услуги - трети страни използваме „бисквитки“, за да информираме, оптимизираме и показваме реклами въз основа на предишните Ви посещения на нашата уебстраница или нашите мобилни приложения, за да Ви показваме реклами на уебсайтове на трети страни. За тази цел използваме:

 • Google Ads, предоставени от Google, от които можете да се откажете, като посетите страницата с настройки на Google Ads https://adssettings.google.com/authenticated, и
 • Ретаргетиране във Facebook, което се предоставя от Meta и от което можете да се откажете, като посетите сайта на Facebook, където трябва да влезете и да отидете в Настройки > Реклами > Настройки на рекламите. В приложението отидете вНастройки и поверителност > Настройки > Реклама > Предпочитания на рекламата > Настройки на рекламата.След това изберете опцията Not Allowed (Не се разрешава) 

За да разберем как се представят нашата уебстраница и мобилно приложение, ние използваме маяци, тагове, скриптове и пиксели за реализации, които изпълняват кратък ред с код, за да ни кажат кога сте кликнали върху конкретен бутон или сте стигнали до определена страница. Използването на тези технологии ни позволява да записваме, че конкретно устройство, браузър или приложение са посетили определена уебстраница.

Ако активирате услуги, базирани на местоположение, на Вашия компютър или мобилно устройство във връзка с използването на уебстраницата или мобилното приложение, Вие изрично се съгласявате да събирате геолокацията (която може да включва конкретна географска дължина и ширина) на Вашето устройство. Тази информация ще бъде използвана, както е посочено в настоящата Политика за защита на данните, включително за предоставяне на конкретно рекламно съдържание или съобщения въз основа на Вашето местоположение.

Ние и нашите доставчици на услуги трети страни можем да използваме информацията, която събираме за Вас (информация от нашата уебстраница или мобилно приложение, чрез Вашето(ите) устройство(а) или от трета страна), за да ни помогне да идентифицираме други устройства, които използвате (например мобилен телефон, таблет, друг компютър и т.н.). Ние и нашите доставчици на услуги трети страни можем също така да използваме данните за използването на различни устройства и друга информация, която научаваме за Вас, за да показваме целенасочена реклама на Вашите устройства и да Ви изпращаме имейли. Тези бисквитки на трети страни и други технологии се управляват от специфичната политика за поверителност на всяка трета страна, а не от тази политика.

4. Събиране на лични данни на деца

Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на децата и разбираме, че родителите или законните настойници могат да използват нашите услуги или да купуват нашите продукти за семейно ползване, включително от непълнолетни лица. Като такива, нашите услуги и продукти не са предназначени за използване от лица под законно определената възраст за пълнолетие и ние няма да събираме съзнателно лични данни от лица под тази възраст за каквато и да е цел, нито ще приемаме регистрация от тези лица. В някои случаи, особено когато информацията се събира по електронен път, може да не успеем да определим дали информацията е събрана от деца под законно определената възраст и ние ще третираме такава информация, както и ако тя е била предоставена от възрастен. Ако научим, че дете под законно определената възраст е предоставило някакви лични данни, ние ще използваме разумни усилия, за да изтрием тази информация. 

5. Профилиране

Профилирането означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, което включва употребата на лични данни за оценка на определени личностни аспекти свързани с индивида, в частност за анализ и предвиждане на личен вкус, интереси, поведение или местоположение на индивида.

Дружеството извършва профилиране ако сте дали съгласието си за персонализиран директен маркетинг. Профилирането се случва с използването на няколко статистически и математически метода и предвиждащи анализи, които ни позволяват да предвидим нуждите ви и да подготвим подходящи оферти, на тяхна база. Като част от профилирането, анализираме вашите демографски данни като местоположение, както и данни за покупката и употребата на уреда, на база на които ви поставяме в индивидуални профили и изпращаме единствено предложения, които смятаме, че пасват на вашите нужди и навици.

6. Съществуване на автоматизирано взимане на решения

Ние не обработваме вашите лични данни, като използваме средства за автоматизирано вземане на решения, които биха могли да имат правни последици за вас.

7. Как защитаваме вашите лични данни?

С цел защита на вашите лични данни, въведохме следните технически и организационни мерки, а именно:

 • Мерки за осигуряване на постоянна поверителност, цялост, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработка
 • Мерки за осигуряване на възможност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент
 • Процеси за редовно тестване, оценка и оценка на ефективността на техническите и организационни мерки, за да се гарантира сигурността на обработката
 • Мерки за идентификация и авторизация на потребителя
 • Мерки за защита на данните по време на предаване
 • Мерки за защита на данните по време на съхранение
 • Мерки за осигуряване на физическа сигурност на местата, където се обработват лични данни
 • Мерки за осигуряване на регистриране на събития
 • Мерки за управление и управление на вътрешни ИТ и ИТ сигурност
 • Мерки за осигуряване на минимизиране на данните, качество на данните и ограничено съхранение на данни
 • Мерки за позволяване на преносимостта на данните и гарантиране на изтриването

8. Кой обработва Вашите лични данни и с кого ги споделяме?

Вашите данни се обработват или в рамките на вътрешни софтуерни програми (напр., SAG и Hisense CRM), или с помощта на инструменти, предоставени от външни доставчици (SAP CDC, Hybris, Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Други свързани лица на Hisense могат да имат достъп до Вашите лични данни, тъй като отделните дружества са продавачи или производители на продукта, който сте закупили, и отделните дружества осигуряват адекватна поддръжка за дейността на Дружеството. Свързаните лица на Hisense със седалище извън ЕС/ЕИЗ назначиха дружеството VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D - 40476 Дюселдорф, Германия за техен представител съгласно член 27 от ОРЗД. Достъп до вашите лични данни могат да имат по-специално следните свързани лица на компанията Hisense:

 • Hisense Gorenje Europe, poslovne storitve, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana
 • Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
 • Hisense Home Appliance Group Co., Ltd. Qingdao Branch, F3, Building 3, Section C, Hisense R&D Centre, 399, Songling Road, Qingdao, Shandong, China.

Дружеството може също така да предава лични данни на външни изпълнители (главно с цел осигуряване на плащания, транспорт и други въпроси, свързани с Вашата поръчка и др.). В такъв случай Дружеството се задължава да сключи договор с външните изпълнители, което да гарантира адекватна сигурност на личните Ви данни, а външните изпълнители да могат да обработват данните Ви само за целта, за която са получени.

Вашите лични данни могат да бъдат предадени и на външни изпълнители в трети държави. В този случай Дружеството ще осигури адекватни гаранции, ако външните изпълнители са установени или предоставят услуги, свързани със защитата на личните данни, в трета държава, която не предлага същото ниво на защита на данните като GDPR, и ще поеме други задължения, определени от GDPR по отношение на такъв вид прехвърляне.

По-специално, можем да предадем Вашите лични данни на други дружества от групата Hisense и на нашите дистрибутори, които продават нашите продукти и услуги на определени пазари или предоставят други услуги във връзка с бизнес поддръжка, рекламации на поръчани стоки или обслужване на клиенти. Списъкът на нашите компании в определени държави и техните външни подизпълнители, които могат да имат достъп до личните данни на потребители от определен пазар, е посочен в Приложението [URL].

Възможно е да прехвърлим Вашите лични данни, събрани въз основа на Вашето съгласие съгласно тази политика за защита на данните към рекламни и социални мрежи, по-специално към:

 • Google Ireland Limited (регистрационен номер: 368047), с адрес на регистрация Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Facebook Ireland Limited, с адрес на регистрация 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия; политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Pinterest, Inc., с адрес на регистрация 505 Brannan Street Сан Франциско, Калифорния 94107 Съединени щати, политика за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • LinkedIn като инструмент, предоставен от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Редмънд, Вашингтон 98052, САЩ, политиката за поверителност на LinkedIn е налична тук: ЛИНК

За обработване на лични данни ние използваме и услугите на други външни подизпълнители. Такива подизпълнители включват:

 • доставчици на услуги за облачни изчисления и други доставчици на технологична поддръжка, като
 • Microsoft Azure, предоставена от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • SAP Hybris, предоставена от SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Germany, the company's privacy policy is available here: LINK
 • Salesforce Marketing Cloud и Salesforce Service Cloud, предоставени от Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3 етаж, Сан Франциско, Калифорния 94105, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Cloudera, предоставена от Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Платформата Tuya IoT, предоставена от Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, политика за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • доставчици на маркетингови инструменти, които ни помагат да оптимизираме мрежата и да персонализираме съдържанието и офертите за вас, като:
 • AV STUDIO d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, the company's privacy policy is available here: LINK
 • Agilcon, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, the company's privacy policy is available here: LINK
 • ZenLab d.o.o., Polule 77C, 3000 Celje, the company's privacy policy is available here: LINK
 • Columbus Global Lautrupvang 6, Ballerup, Denmark 2750, the company's privacy policy is available here: LINK
 • Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Mailchimp като инструмент, предоставен от Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Нидерландия, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Полша, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • кол центрове и доставчици на инструменти за управление и записване на телефонни разговори, по-специално:
 • Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Сърбия;
 • 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, Франция, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК;
 • Външни доставчици на услуги за поддръжка и поправка на наши уреди
 • обработващи лица за външна комуникация, особено комуникация чрез SMS съобщения и чат стаи, по-специално:
  • LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
  • Jivochat като инструмент, предоставен от Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., на Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Бразилия, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
  • TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
 • дружества, които изготвят проучвания за нас относно удовлетвореността на потребителите от нашите продукти и услуги, по-специално:
  • Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5-ти етаж, DK-1112 Копенхаген K, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК.
  • Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, политиката за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
  • Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, политика за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК
  • Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия, политика за поверителност на дружеството е налична тук: ЛИНК

Периодично дружеството организира игри с награди и подобни промоционални кампании съвместно с трети страни, на които също може да предоставя индивидуални лични данни, като Вие ще бъдете информирани за това преди събирането на лични данни.

9. Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните Ви се съхраняват във вътрешните сървъри и работни станции на дружеството (като се използват и облачни технологии) и в системата на езерото с данни (езерото с данни е централизирано хранилище, което Ви позволява да съхранявате структурирани и неструктурирани данни във всякакъв мащаб).

10. Права за поверителност в Калифорния

Ако жител на Калифорния желае да направи някое от исканията, описани по-долу, например искане за достъп или изтриване, същият може да се свърже с нас, като се обърне към Длъжностното лице за защита на данните (описано в раздела по-долу). Имате възможност да упражнявате някои от посочените по-долу права, като право на достъп и изтриване, като използвате функциите за управление, налични във Вашия профил. Може да упълномощите представител да направи такова искане от Вашето име. Ще се стремим да потвърдим Вашата самоличност и правомощията на Вашия представител, когато получим искане за индивидуални права от Вас или от Вашето име, за да гарантираме сигурността на Вашите лични данни и може да е необходимо да съберем допълнителни лични данни, за да го направим.

Жителите на Калифорния имат правото да поискат изтриване на лични данни, както е предписано в Раздел 1798.105(а) на ЗПДП и ЗПП. Ние може да не изтрием част или всички лични данни, ако същите са необходими на нас, нашите доставчици на услуги или свързани дружества, с цел:

 • - приключване на трансакцията, за която са събрани личните данни, предоставяне на стока или услуга, заявена от потребителя или разумно очаквана в контекста на нашето текущо бизнес взаимоотношение с потребителя или по друг начин изпълнение на договор между нас и потребителя,
 • - откриване на инциденти, свързани със сигурността, защита от злонамерена, измамна или незаконна дейност; или съдебно преследване на отговорните за тази дейност,
 • - отстраняване на проблеми с цел идентифициране и поправяне на грешки, които нарушават съществуващата предвидена функционалност,
 • - упражняване на правото на свобода на словото, гарантиране на правото на друг потребител да упражнява своето право на свобода на словото, или упражняване на друго право, предвидено от закона,
 • - съответствие със Закона за поверителност в сферата на електронните комуникации на Калифорния съгласно Глава 3.6 (започваща с Раздел 1546) на Заглавие 12 на Част 2 от Наказателния кодекс,
 • - активиране единствено на вътрешни употреби, които са разумно приведени в съответствие с очакванията на потребителя за основа на взаимодействието на потребителя с нас,
 • - съответствие със законово задължение, или
 • - употреба по друг начин на личните данни на потребителя, за вътрешни цели, по законен начин, която е съвместима с контекста, в който потребителят е предоставил личните данни.

Вие може да поискате да получите подробна информация за това как събирате, използваме и споделяме Вашите лични данни. По-специално, Вие може да поискате конкретни данни, които сме събрали за Вас, като се свържете с Длъжностното лице за защита на данните (описано в раздела по-долу). Ако направите това, може да е необходимо да съберем допълнителни лични данни и друга информация, включително име, имейл адрес, пощенски код, място на закупуване на продукта, телефонен номер (който може да изберете, за да не предоставите), номер на модела на продукта и серийния номер, за да потвърдим Вашата самоличност. Същият процес се прилага към искания за изтриване на личните данни, описани по-горе.

Освен това може да поискате да получите:

 • - категориите лични данни, които сме събрали за Вас,
 • - категориите лични данни, които сме разкрили с дадена бизнес цел,
 • - категориите източници, от които събираме личните данни,
 • - целите, за които събираме тези лични данни, и
 • - категориите на страните, с които споделяме Вашите лични данни.

Вие имате правото да ни наредите да не продаваме Вашите лични данни. През предходните дванадесет месеца не сме продавали Вашите лични данни, както обикновено се разбира този термин, но ние признаваме, че CCPA/CPRA определя личните данни като "лична информация" по такъв начин, че предоставянето на идентификатори, свързани с Вас, за изгода може да се счита за "продажба".

Ако искате да упражните това право във връзка с използването от наша страна на бисквитки, комплекти за разработка на софтуер или други технологии за проследяване, моля, кликнете върху "Не продавайте моите лични данни" в менюто с настройки на уебстраницата или устройството. Или може да ни наредите да не продаваме или споделяме Вашите лични данни, като се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните (описано в раздела по-долу).

Ние не Ви дискриминираме при упражняване на което и да е право по ЗПДП, например правото на достъп и правото на изтриване, описани по-горе. Ако решим да предложим подобряване на продукта или финансов стимул, за което е необходимо да споделите лични данни, ние ще гарантираме, че стойността, предоставена ни чрез това събиране, е разумно свързана със стойността на подобряването на продукта или финансовия стимул. 

11. Права за поверителност в Канада

Ще получим Вашето съгласие за събиране, използване или разкриване на лични данни, с изключение на случаите, когато сме упълномощени или задължени от закона да правим това без съгласие. Например може да събираме, използваме или разкриваме лични данни без Вашето знание или съгласие, в случаите, когато: информацията е публично достъпна, както е определено в закон или регламент; получаваме правен съвет; или основателно очакваме, че получаването на съгласие би компрометирало разследване или производство. Възможно е да се прилагат други изключения.

Вашето съгласие може да бъде изрично, подразбиращо се или дадено чрез упълномощен представител. Съгласието може да бъде предоставено устно, писмено, по електронен път, чрез бездействие (например, когато не ни уведомите, че не желаете Вашите лични данни да бъдат събирани/ използвани/разкривани за различни цели, след като сте получили известие за тези цели) или по друг начин.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, при спазване на законови, договорни и други ограничения, при условие че ни уведомите в разумни срокове за оттеглянето на Вашето съгласие. Ако ни уведомите, че оттегляте съгласието си, ние ще Ви информираме за вероятните последици от това оттегляне, които могат да включват невъзможността ни да предоставяме определени услуги, за които е необходима тази информация.

Ние няма да събираме лични данни безразборно, а ще ограничим събирането на лични данни до степента, която е разумна и необходима. Ние също така ще събираме лични данни в рамките на разрешеното от закона.

Вашите лични данни ще се използват или разкриват само за целите, посочени по-горе и в рамките на разрешеното от закона.

Ще пазим Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо във връзка с целите, посочени по-горе или в рамките на разрешеното или изискваното от закона. Ще трябва да ни уведомите, ако вече не искате да пазим Вашата лична информация.

Ние ще унищожим, изтрием или направим анонимни документи или други записи, съдържащи лични данни, веднага щом е разумно да се предположи, че първоначалната цел вече не се изпълнява чрез запазване на информацията и запазването вече не е необходимо за правна или бизнес цел. Ще полагаме необходимите грижи при унищожаването на лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп до тях.

Нашите доставчици на услуги може да се намират извън държавата, в която се намирате, а нашите сървъри понастоящем се намират в Европейския съюз. Следователно Вие потвърждавате, че Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и съхранявани в чуждестранни юрисдикции и че правителствата, съдилищата, правоприлагащите органи или правителствените или регулаторните агенции в други юрисдикции могат да имат достъп до или да получат Вашите лични данни по силата на законна заповед или по друг начин чрез законите на приложимата юрисдикция, независимо от предпазните мерки, които сме въвели за защита на Вашите лични данни.

Можете да промените личните данни, които сте изпратили, като влезете в акаунта си и актуализирате информацията в профила си или като се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните (описано в раздела по-долу).

Освен това, при писмено искане и удостоверяване на самоличността, ние ще Ви предоставим и други Ваши лични данни под наш контрол, информация за начините, по които те се използват и описание на лицата и организациите, на които са разкрити. Ще предоставим информация в рамките на 30 дни или ще предоставим писмено известие, когато е необходимо допълнително време за изпълнение на искането.

В някои ситуации може да не успеем да предоставим достъп до определени лични данни. Това може да е случаят, когато например разкриването би разкрило лични данни на друго физическо лице, личните данни са защитени от привилегия на адвокат/клиент, информацията е събрана с цел разследване или когато разкриването ѝ би било поверителна търговска информация, която, ако бъде разкрита, може да навреди на конкурентната ни позиция. Ние също така може да имаме забрана по закон да предоставим достъп до определени лични данни. Когато искането за достъп бъде отказано, ние ще Ви уведомим писмено, ще документираме причините за отказа и ще очертаем допълнителни стъпки, които са на Ваше разположение.

Искания за промяна на каквато и да е информация могат да бъдат изпратени до нашето Длъжностно лице за защита на данните (описано в раздела по-долу). Моля, изчакайте до тридесет (30) дни, за да обработим и отговорим на Вашето искане.

Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни от нас; въпреки това може да сме задължени (по закон или по друг начин) да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме. След като изтрием лични данни, можем да запазим неидентифицирана информация и ще продължим да я използваме, както е разрешено от настоящата Политика за поверителност на данните.

Ние ще положим разумни усилия, за да гарантираме, че личните данни, които използваме или разкриваме, са точни и пълни. В повечето случаи разчитаме на Вас да гарантирате, че Вашата информация е актуална, пълна и точна.

Ако ни посочите неточност или непълнота на личните данни, ние ще ги променим в съответствие с това. Ако е уместно, ние ще изпратим променената информация на трети страни, на които тя е била разкрита. Ако спор относно точността на лични данни не бъде разрешен по удовлетворителен за Вас начин, ние ще анотираме личните данни с бележка, указваща, че корекцията е поискана, но не е направена.

Можем да Ви изпращаме периодични промоционални имейли. Можете да се откажете от промоционалните имейли, като следвате инструкциите за отказ, съдържащи се в имейла. Моля, имайте предвид, че обработката на исканията за отказ може да ни отнеме до 10 работни дни. Ако откажете да получавате промоционални имейли, ние може да продължим да Ви изпращаме имейли за Вашия акаунт или за всякакви услуги, които сте заявили или получили от нас.

Можете също така да оттеглите съгласието си за това да събирате, използваме и разкриваме Вашата информация по всяко време, при спазване на законови, договорни и други ограничения, при условие че ни уведомите в разумни срокове за оттеглянето на съгласието. При получаване на известие за оттегляне на съгласие ние ще Ви информираме за вероятните последици от оттеглянето на съгласието, което може да включва невъзможността ни да предоставим определени услуги, за които е необходима тази информация.

12. Права за поверителност в Мексико

Имате право на (i) достъп до Вашите лични данни; (ii) коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни или непълни; (iii) заличаване на Вашите лични данни; и (iv) възражение срещу използването на Вашите лични данни за конкретни цели (наричани общо "Правата ARCO"). В случай че желаете да упражните което и да е от Правата ARCO, изпратете имейл на нашето Длъжностно лице за защита на данните (определено в раздела по-долу), който трябва да съдържа поне следната информация:

 • - Пълно име и имейл адрес или адрес, за да изпратим отговор на Вашето искане.
 • - Документите, които доказват Вашата самоличност или, ако е приложимо, тази на Вашия - законен представител.
 • - Ясно описание на личните данни, по отношение на това на кои искате да упражните някое от Правата ARCO.
 • - Всеки друг елемент или документ, който улеснява местоположението на личните данни.

Ако е необходимо, може да изискаме допълнителна информация. Отговорът на Вашето искане ще ви бъде съобщен в рамките на следващите 15 (петнадесет) работни дни и, ако е уместно, той ще бъде изпълнен в рамките на максимум 20 (двадесет) работни дни.

Можете да оттеглите съгласието, което, във Вашия случай, сте ни дали за обработката на Вашите лични данни. Важно е обаче да имате предвид, че не във всички случаи ще можем да отговорим на Вашето искане или да прекратим употребата незабавно, тъй като е възможно поради някакво законово задължение да се наложи да продължим да обработваме Вашите лични данни. По същия начин трябва да имате предвид, че за определени цели отмяната на Вашето съгласие ще означава, че не можем да продължим да предоставяме услугата, която сте заявили, или приключване на отношенията Ви с нас.

За да оттеглите съгласието си, трябва да подадете искането си до нашето Длъжностно лице за защита на данните (определено в раздела по-долу).

За да разберете каква е процедурата и изискванията за оттегляне на съгласието, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните (определено в раздела по-долу).

За да ограничите използването и разкриването на Вашите лични данни, ние Ви предлагаме следните начини:

Да се регистрирате в Публичния регистър за избягване на рекламата (Registro Público para Evitar Publicidad) към Федералната агенция за защита на потребителите(Procuraduría Federal del Consumidor -PROFECO), така че Вашите лични данни да не се използват за получаване на реклама или промоции от компании за стоки или услуги. За повече информация относно този регистър може да се консултирате с интернет портала на PROFECO или да се свържете директно с агенцията.

Да се регистрирате в нашия списък за изключване, така че Вашите лични данни да не бъдат обработвани за маркетингови, рекламни или търговски цели от нас. За повече информация можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данните (определено в раздела по-долу).

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни е било накърнено от някакво поведение или бездействие от наша страна или предполагате каквото и да е нарушение на разпоредбите, посочени в Закона, неговите разпоредби и други приложими разпоредби, Вие може да подадете Вашето несъгласие или жалба до Националния институт за прозрачност, достъп до информация и защита на личните данни (INAI).

13. Настройки "Не проследявай"

Някои държавни/щатски/провинциални закони изискват да посочваме дали спазваме настройките "Не проследявай" във Вашия браузър относно целенасочената реклама. Ние спазваме стандартите, изложени в настоящата Политика за защита на данните, и не наблюдаваме и не следваме никакви заявки на браузъра "Не проследявай".

14.Какви са Вашите права и как да ги упражнявате?

Можете да упражните следните права по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни:

 • - Право на достъп - дава Ви възможност да получите информация за това дали се обработват Ваши лични данни, както и за процедурите и методите на обработване на лични данни,
 • - Право на коригиране - в случай че забележите, че Вашите данни не са точни, имате право да попълните непълните или да коригирате неточните данни,
 • - Право на изтриване - позволява Ви да поискате изтриване на Вашите лични данни, които обработваме. Ще направим това в съответствие с GDPR и в случай че няма други ограничения, които да ни попречат да сторим това,
 • - Право на ограничаване на обработката - позволява Ви да ограничите обработката, докато оспорвате точността на данните, да възразите срещу изтриване, тъй като целта на обработката, за която са били събрани данните, вече не е актуална и искате по-нататъшно съхранение поради законни интереси, или ако сте подали искане за определяне на правните основания за обработката,
 • - Право на преносимост на данните - позволява Ви да получите копие от предоставените лични данни в структуриран, широко използван хардуерен формат и да предадете данните на друг администратор, ако са изпълнени изискванията, определени от GDPR,
 • - Право на възражение - дава възможност за възражение в случай на събиране и обработване на данни за целите на директния маркетинг или свързаното с него профилиране,
 • - Право на преразглеждане на автоматизирано вземане на решения - в случай че решение, което е отразено във взаимните ни отношения, се основава на автоматизирано вземане на решения, можете да се възползвате от правото да приложите ново, неавтоматизирано решение,
 • - Право на оттегляне на съгласието - в случай че обработката се основава на дадено съгласие, имате право да оттеглите съгласието по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да се отрази на законността на обработката, базирана на Вашето съгласие преди оттеглянето.

Ако желаете да се възползвате от някое от горепосочените права, можете да го направите на имейл адрес privacy@connectlife.io.

В допълнение към горните права, Вие имате също право да подадете жалба до надзорния орган. В случай, че Вашите права относно обработката на лични данни са били нарушени, можете да подадете жалба до компетентния орган:

 • - За дружеството ConnectLife, data technologies, LLC: Информационен комисар на Република Словения, по пощата на адрес: Dunajska 22, 1000 Любляна или на имейл адрес: ip@ip-rs.si
 • - За дружеството Горене България ЕООД: Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg

15. Длъжностно лице за защита на данните

По всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, нашето Длъжностно лице за защита на данните е на Ваше разположение и можете да се свържете с него на имейл адрес privacy@connectlife.io.

BACK TO TOP