Вход / Регистрация

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Администратори на Вашите лични данни са дружествата:

- ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения, действащо като основен администратор на данни на дружествата, произвеждащи и/или търгуващи с битови уреди на марките на компаниите в Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko и Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

- "Горене България" ЕООД, София 1346, ул. Бел камък №6

(И двата администратора на данни се наричат по-долу: Дружеството) 

Ние се отнасяме сериозно и отговорно към Вашите лични данни, като спазваме разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни. Настоящият документ съдържа информация за дейностите по обработване на данни, които предприемаме във връзка с личните данни на потребителите на нашите продукти, нашите клиенти, потенциални клиенти и/или потребители на уебсайта.

В допълнение към посочената политика за защита на данните:

- приехме вътрешна процедура за защита на личните данни, в която са определени задълженията на Дружеството и служителите по отношение на защитата на личните данни.

- приехме Политиката за бисквитките, която урежда защитата на личните данни на потребителите на нашите продукти, нашите клиенти, потенциални клиенти и/или потребители на уебсайта.

- създадохме специална кутия за електронна поща, в която можете да се свържете с нас по всички въпроси, свързани с личните Ви данни.

- редовно обучаваме служителите си за работата с лични данни. 

- редовно проверяваме системите за обработка на лични данни и предлагаме подобрения.

1. Кой обработва Вашите лични данни?

Администраторите на Вашите лични данни са:

Дружество: ConnectLife, data technologies, LLC

Адрес: ул. Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения

Имейл: privacy@connectlife.io

Дружество: “Горене България" ЕООД

Адрес: София 1346, ул. Бел камък №6

Телефон: +359 2 4917596

Имейл: support.bulgaria@hisense.com

Дружеството ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Словения, (наричано по-долу: „Дружеството“), действа като основен администратор на данни на дружествата, произвеждащи и/или търгуващи с уреди от марките на дружествата от Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko и Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Дружеството “Горене България" ЕООД е дружество, което предлага на местно ниво продукти и уреди, произведени от дружествата в  Hisense Europe Group.

Други дружества в рамките на Hisense Europe Group могат да бъдат лица, обработващи Вашите лични данни. В това си качество, дружествата от групата Hisense Europe Group и дистрибуторите събират и обработват по друг начин Вашите лични данни (въз основа на споразумение, законен интерес или Вашето съгласие), а техните средства за обработка на данни (напр. уебсайтове, програми за CRM (управление на връзките с клиенти), онлайн инструменти и др.) за целите на настоящата политика са посочени като наши средства. Списъкът с други дружества от Hisense Europe Group, дистрибутори и техните обработващи данни лица е достъпен тук.

2. Метод за получаване на данни

Получаваме Вашите лични данни въз основа на използването на нашите уебсайтове или приложения, чрез бисквитки и други онлайн инструменти, чрез попълване на формуляри на нашия уебсайт или във физическа форма, чрез телефонна и електронна комуникация, чрез друга писмена комуникация и/или чрез социалните мрежи.

3. Какви Ваши лични данни обработваме и с каква цел?

В този раздел обясняваме кои данни обработваме и с каква цел, в зависимост от конкретната дейност:

3.1. Покупка в уебсайта на Дружеството или вземане на продуктите, поръчани онлайн

За да закупите продукти чрез уебсайта на Дружеството или да получите продукти, поръчани онлайн, трябва да съберем и обработим някои от Вашите лични данни (напр. адрес за доставка), тъй като само така ще можем да обработим Вашата поръчка и да идентифицираме закупените продукти в случай на гаранционна претенция.

За да направим възможна покупката на уебсайта на Дружеството или вземането на продукти, поръчани онлайн, ще обработваме следните данни:

- Име и фамилия,

- адрес за фактуриране и адрес за доставка (ако е избрана опцията за доставка),

- имейл адрес,

- телефонен номер,

- номер на поръчката,

- стойност на поръчката,

- начин на плащане,

- номер на банкова сметка и/или номер на кредитна карта,

- подробности за поръчаните продукти,

- дата на закупуване.

Целта и основанието за обработката на горепосочените данни е да се гарантира възможността за доставка или приемане на поръчката, плащане на поръчката, информация за състоянието на Вашата поръчка и издаване на фактура за извършената покупка. С подаването на поръчка Вие сте направили покупка, което от правна гледна точка означава, че сте сключили договор за продажба и за да изпълним част от задълженията си, произтичащи от договора за продажба, трябва да обработваме Вашите лични данни (договорна обработка), като същевременно сме задължени по закон да издадем фактура за извършената покупка (правна обработка).

Период на обработка: Данните, изпратени до службата за доставка, се съхраняват в продължение на 1 година от датата на доставка на Вашата поръчка. Данните, свързани със самата покупка, се съхраняват, докато можете да упражнявате определени права във връзка с покупката си съгласно приложимия закон (период, определен в закона, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд). В съответствие с данъчните и счетоводните разпоредби данните за издаване на фактури се съхраняват за периода съгласно местното законодателство. 

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? В случай на онлайн пазаруване или вземане на продукти, поръчани онлайн, ние не можем да осъществим покупката или получаването на продуктите, без да получим горепосочените лични данни. Все пак можете да купувате и получавате продуктите директно в нашия физически магазин или в магазините на договорните партньори, които позволяват това.

 

3.2. Поддръжка за клиенти при отстраняване на неизправности и гаранционни претенции

За да осигурим поддръжка за клиенти за отстраняване на неизправности и гаранционни претенции, трябва да събираме и обработваме някои от Вашите лични данни, тъй като това е единственият начин да изпълним законовите си задължения в тази връзка.

За да осигурим поддръжка за клиенти за отстраняване на неизправности и гаранционни претенции, ще обработваме следните данни:

- име и фамилия,

- имейл адрес,

- телефонен номер,

- номер на поръчката,

- подробности за закупените продукти,

- дата на закупуване,

- адрес,

- език на общуване,

- в случай на обаждане до центъра за обслужване на клиенти – запис на телефонния разговор.

Целта и основанието за обработване на горепосочените данни е спазването на законовите разпоредби относно гаранцията на продавача за закупените продукти (законова обработка) и изпълнението на договора за покупка на закупените продукти (договорна обработка).

Период на обработка: Данните се съхраняват за срока на възможността за предявяване на претенции по договора и гаранцията съгласно приложимия закон (срок, определен в закона, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд). Записите на телефонните разговори се съхраняват за срока, определен от местното законодателство. 

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Непредоставянето на гореизброените лични данни може да повлияе на предоставянето и качеството на поддръжката за клиентите по отношение на използването на нашите продукти или на начина на разрешаване на гаранционни претенции. Въпреки това, в зависимост от канала и причината за комуникацията, може да не се нуждаем от всички изброени по-горе данни. 

 

3.3. Известие, свързано с продукти, които са отново на склад

В случай че даден продукт не е наличен, лицето може да въведе своя имейл, за да бъде уведомено, когато продуктът отново бъде наличен. 

За да уведомим лицето за наличността на продукта, ще обработваме следните данни:

- имейл адрес

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да Ви уведомим за наличността на продукта. Обработката на лични данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие.

Период на обработка: До оттегляне на съгласието в случаите, в които можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец след получаване на оттеглянето на съгласието или в рамките на 1 месец след изпращането на уведомление за наличността на продукта до лицето, като в този период от време все още може да сте получател на нашите съобщения.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Ако не предоставите имейл адреса си, няма да можем да Ви уведомим за продукт, който е отново в наличност, но за същата цел можете да проверявате редовно нашия уебсайт.

 

3.4. Потребителски акаунт в уебсайта на Дружеството или в мобилното приложение Connectlife

Всяко физическо лице може да създаде свой потребителски профил в уебсайта, който е предназначен да следи хода на поръчката, да преглежда историята на покупките или за споделяне на мнение за продукта. В настройките на потребителския профил е възможно да изразите желанието си да получавате маркетингови съобщения или да откажете получаването им. Същите данни за достъп като тези за потребителски профил в уебсайта могат да се използват за потребителски профил в мобилното приложение Connectlife.

За да създадем потребителски профил, ще обработим следните данни:

- имейл адрес,

- име и фамилия,

- телефонен номер,

- адрес,

- език на общуване,

- парола,

- хранителни предпочитания,

- сервизен талон и сервизна история,

- етикет на акаунт в социална мрежа (в случай на създаване на потребителски профил  в социална медия),

- адрес в gmail и данни, получени от gmail (в случай на създаване на потребителски профил в gmail).

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се осигури достъп до Вашия профил и удостоверяване на потребителя. С искането за създаване на потребителски профил се установява договорно отношение и за да изпълним нашата част от договорните задължения, ние ще обработваме Вашите лични данни (договорно обработване). Някои от личните данни (предпочитания за храна) се обработват въз основа на Вашето съгласие и се обработват, за да Ви уведомим за нашето предложение за храни. Някои от личните данни (сервизен талон и история на сервизните услуги) се обработват с цел изпълнение на договора за покупка на закупените продукти (договорна обработка).

Период на обработка: Съхраняваме Вашите лични данни, докато не изтриете профила си или до 3 години след последното влизане в профила. Данните, обработвани въз основа на договора, се съхраняват за срока на възможността за предявяване на претенции по договора съгласно приложимото законодателство (срок, определен в законодателството, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд). Личните данни, които се обработват въз основа на Вашето съгласие, се съхраняват до оттеглянето на съгласието, като можете да го оттеглите по всяко време. Тези данни ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието, като в този период от време все още може да сте получател на нашите съобщения.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Не е възможно да се създаде потребителски профил без определените по-горе лични данни. Въпреки това не сте задължени да създавате потребителски профил (т.е. да предоставяте лични данни за тази цел), за да купувате или използвате нашите продукти.

 

3.5. Регистрация на продукта в нашия уебсайт и в мобилното приложение Connectlife

Всяко лице, закупило някой от нашите продукти, може да регистрира продукта на нашия уебсайт или чрез мобилното приложение Connectlife в рамките на своя потребителски профил. Въз основа на регистрацията лицето получава опростен достъп до инструкциите за употреба, нашите предложения за използване на продукта, информация, свързана с гаранцията и допълнително удължения гаранционен срок, както и известия за актуализации, свързани с уредите Connectlife. 

За да извършим регистрацията на продукта, освен данните, посочени в точка 3.4, ще обработим и следните данни:

- номер на продукта,

- сериен номер на продукта,

- дата на закупуване,

- копие от фактурата за покупка.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се предостави достъп до инструкциите за употреба, нашите предложения за използване на продукта и информация, свързана с гаранцията. Обработката на лични данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие.

Период на обработка: До оттегляне на съгласието, в случаите, в които можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец след получаване на оттеглянето на съгласието или в рамките на 1 месец след изтриване на регистрацията на продукта, като в този период от време все още може да сте получател на нашата комуникация. 

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Без посочените по-горе данни не можете да регистрирате продукта на нашия уебсайт или в мобилното приложение Connectlife. Въпреки това към всеки продукт в момента на покупката са приложени инструкции за употреба и информация, свързана с гаранцията.

 

3.6. Предоставяне на мнения, оценки и коментари на уебсайта

За да осигурим възможност за предоставяне на мнения, оценки и коментари на уебсайта, трябва да съберем и обработим някои от Вашите лични данни, тъй като искаме да споделяме опита на реални клиенти и потребители с потенциални клиенти и потребители. Можем да споделим опита на реални клиенти и потребители на определен продукт или услуга от един пазар с потенциални клиенти и потребители на друг пазар. Начините и условията за споделяне на мнения, оценки и коментари в уебсайта са посочени в Правилата за публикуване на мнения и коментиране на продукти и услуги, които са достъпни тук.

За да предоставяте мнения, оценки и коментари, ще обработваме следните данни:

- име или избрано име,

- имейл адрес,

- подробности за закупените продукти,

- копие от фактурата за покупка.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се гарантира, че мнението, оценката и коментарът за отделния продукт са дадени от лицето, което действително е закупило или използва конкретния продукт. Обработката на лични данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие.

Период на обработка: Вашите лични данни ще бъдат автоматично изтрити 5 години след публикуването на мнението, оценките и коментарите. Вашите мнения, оценки и коментари са видими в уебсайта в продължение на 5 години след публикуването им в него. Въпреки това, Вашите мнения, оценки и коментари ще бъдат изтрити по-рано в случай на оттегляне на съгласието Ви за подобна обработка на данни, като в тези случаи данните ще престанат да се съхраняват в рамките на един месец след получаване на оттеглянето на съгласието.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Можете да предоставяте мнения, оценки и коментари на уебсайта и анонимно (без да предоставяте личните си данни). Въпреки това, без Вашите лични данни не можем да гарантираме, че мненията, оценките и коментарите са дадени само от реални купувачи и потребители.

 

3.7. Маркетинг и свързани услуги

За целите на маркетинговите дейности, предоставяне на информация за нашите продукти, получаване на обратна връзка за закупени продукти и за да Ви насърчим да регистрирате продукта в рамките на потребителския профил, се нуждаем от Вашето изрично съгласие и без него няма да се свържем с Вас за горепосочената цел. Винаги можете да оттеглите даденото съгласие в настройките на потребителския си профил, като се отпишете от получаването на съобщения чрез промяна на настройките на бисквитките или като ни изпратите искане на адрес privacy@connectlife.io.

За целите на маркетинга и свързаните с него услуги обработваме следните данни:

- име и фамилия,

- имейл адрес,

- телефонен номер,

- данни за местоположението на потребителя, получени от мобилното устройство на потребителя,

- интереси на лицето по отношение на разглеждането на продукти в уебсайтове,

- информация за контакт чрез приложения за незабавни съобщения,

- история на покупката,

- пощенски код,

- данни, свързани с предаването, отварянето, кликването и отписването на Вашите съобщения,

- анализ на нагласите на потребителите в прегледите на продукти.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се даде възможност за изпращане на маркетингови съобщения или за представяне на персонализирана оферта въз основа на Вашите интереси, или за подобряване на потребителския опит. Обработката на лични данни се извършва само въз основа на Вашето съгласие.

Период на обработка: До оттегляне на съгласието, в случаите, в които можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието, ако в този период от време все още сте получател на нашите съобщения.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Не сте задължени да предоставяте личните си данни за маркетингови цели (предоставянето на съгласие за обработване на лични данни за тези цели е доброволно). Въпреки това, в подобен случай няма да можем да Ви уведомяваме за нашите маркетингови дейности, за нашите продукти и да създаваме персонализирани оферти за Вас.

 

3.8. Информация за Вашите дейности в нашия уебсайт

С цел подобряване на функционирането на уебсайта, статистически прегледи и персонализирани оферти, ние също така наблюдаваме Вашите дейности на нашия уебсайт, като тези данни са в псевдонимизирана форма.

За целите на наблюдението на активността в нашия уебсайт обработваме следните данни:

- обозначение на потребителския акаунт,

- история на покупката,

- IP адрес на устройството,

- операционна система на устройството,

- използван браузър,

- уеб адрес (URL адрес) на началната страница, която използвате за достъп до нашия уебсайт.

Целта и основанието за обработката е подобряване на функционирането на уебсайта, статистически прегледи и персонализирани оферти, което е наш легитимен интерес, като обработката за целите на персонализираните оферти се основава на Вашето съгласие. Винаги можете да оттеглите предоставеното съгласие в настройките на потребителския си профил, като промените настройките на бисквитките или като ни изпратите искане на адрес privacy@connectlife.io.

Период на обработка: Вашите лични данни ще бъдат автоматично изтрити 1 година след всяко посещение на нашия уебсайт. Въпреки това, обработката на данните Ви ще бъде преустановена, ако съгласието Ви бъде оттеглено, като можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец след получаване на оттеглянето на съгласието.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? В случай на непредоставяне на горепосочените данни ние не можем да проследим Вашата активност на нашия уебсайт и съответно да подобрим функционалността на нашия уебсайт и да изготвим персонализирана оферта за Вас.

 

3.9. Обработка на лични данни чрез социални мрежи, приложения за незабавни съобщения и чатове

Дружеството може да има създадени профили в социални мрежи (например LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter и др.) или да използва приложения за незабавни съобщения (например WhatsApp, FB Messenger, Viber и др.) за комуникация. Социалните мрежи и приложенията за незабавни съобщения ни позволяват да популяризираме нашите продукти и услуги или да осигуряваме поддръжка за клиенти. По отношение на последната дейност можем също така да изберем категории лица в социалната мрежа, към които искаме да се адресира нашата реклама. По този начин Дружеството може да бъде отговорно за защитата на личните данни, които потребителите споделят с Дружеството чрез горепосочените медии, като в същото време доставчикът на отделната медия е отговорен и за обработката на данни, която извършва в тази медия, така че на потребителите се препоръчва да се запознаят с политиката за поверителност на отделната медия.

В случай на посещение на профила на Дружеството в отделна социална мрежа или установяване на комуникация чрез приложения за незабавни съобщения можем да обработим следните данни:

- ако харесате, споделите публикация, маркирате профила на Дружеството или коментирате, ние получаваме достъп до Вашия публичен профил и съдържанието на Вашата публикация,

- ако ни изпратите лично съобщение в социална мрежа или чрез приложение за незабавни съобщения, получаваме информация за Вашия публичен профил или информация за контакт и информация за съдържанието на изпратеното съобщение.

Когато общувате чрез социални мрежи, приложения за незабавни съобщения и чат стаи, ние ще обработваме следните данни за Вас:

- публичния профил на лицето в социалната мрежа и съдържанието на публикацията,

- информация за контакт с лицето в приложението за незабавни съобщения,

- други данни, които ще ни предоставите по време на комуникацията.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е популяризирането на продуктите на Дружеството и установяването на комуникация с потребителите на социални мрежи или приложения за незабавни съобщения. Можем да се свържем с Вас само въз основа на Вашето съгласие, но можем да отговорим на Вашето запитване въз основа на нашия легитимен интерес, който е задоволяване на нуждите на клиентите чрез предоставяне на информация, свързана с нашите продукти. 

Период на обработка: Вашите лични данни, съхранявани от нас, ще бъдат автоматично изтрити след изтичане на 1 година от осъществяването на комуникацията или по-рано в случай на оттегляне на съгласието Ви. В случай на оттегляне на съгласието, данните ще престанат да се съхраняват в рамките на 1 месец от получаването на оттеглянето на съгласието, като в този период от време все още можем да обработваме Вашите лични данни.

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Без да предоставите личните си данни, не можете да комуникирате с нас чрез горепосочените медии и ние не можем да отговорим на Вашите запитвания. 

 

3.10. Използване на продукти чрез приложенията Connectlife

За да предоставим на потребителите всички функции на смарт устройствата, да разберем нуждите на потребителите и да определим ефективността и използването на устройството, събираме и обработваме някои Ваши лични данни и данни за работата на всяко устройство. Като част от горното се предвижда регистрация на потребителя и сключване на лицензионно споразумение.

За регистрацията на потребителя и сключването на лицензионното споразумение ще обработваме следните лични данни:

- обръщение (господин, госпожа),

- име и фамилия,

- език на общуване,

- адрес,

- телефонен номер,

- имейл адрес,

- хранителни предпочитания,

- видове храни и напитки и съхранението им в устройството (напр., хладилник за храна, хладилник за вино),

- данни при сдвояване на устройството с нашия облак.

За да свържат уреда с облака чрез локалната WIFI мрежа, потребителите трябва да въведат също данни за идентификатора на набора от услуги (SSID) и парола. Тези данни обаче се използват само за свързване на уреда с Wi-Fi модула и не се събират, съхраняват или обработват по какъвто и да е друг начин от нас.

По време на използването на смарт устройството ще използваме следните диагностични данни за работата на устройството:

- данни за устройството (марка, модел, сериен номер),

- дата на инсталиране на устройството,

- експлоатация на устройството (време на работа, повреди, планирана поддръжка),

- данни, открити от сензорите на устройството, които са важни за неговата работа (напр., данни за техническото изпълнение, данни, свързани с възможни съобщения за грешки, температура, влажност, качество на въздуха и др.),

- анализ на поведението на потребителите,

- резервация на устройство,

- потребление на ресурси.

Целта и основанието за обработката на Вашите лични данни е да се гарантира възможността за използване на всички функции на смарт устройствата. С искането за регистрация на потребител и сключването на лицензионното споразумение се установява договорно отношение и за да изпълним нашата част от договорните задължения, трябва да обработваме Вашите лични данни (договорна обработка). 

Период на обработка: Данните, свързани с регистрацията на потребителя и сключването на лицензионното споразумение, се съхраняват, докато можете да упражнявате определени права във връзка с нашите договорни задължения (период, определен в закона, в който е възможно да се предяви иск пред компетентен съд след изтичане на лицензионното споразумение). 

Какво се случва, ако не предоставите лични данни? Не е възможно да се регистрира потребител на приложението Connectlife и да се сключи лицензионно споразумение без посочените по-горе лични данни.

 

3.11. Бисквитки и други онлайн инструменти

Ако посетите нашата уебстраница, може да съхраним бисквитки на Вашето устройство. За повече информация относно бисквитките, използвани на нашата уебстраница, моля, разгледайте Политиката за бисквитките.

Освен бисквитките използваме и други онлайн инструменти от следните доставчици:

Google, а именно:

- Маркетингова платформа на Google с цел получаване на данни, свързани с трафика на уебсайта (например брой посетители, посетени от посетителите страници, време, прекарано от посетителите на уебсайта);

- Google Maps с цел използване на картографската услуга Google Maps чрез API, за да се улесни намирането на места, посочени от лицето на уебсайта;

- Google Tag Manager с цел управление на тагове на уебсайтове чрез потребителския интерфейс и интегриране на програмни кодове в нашите уебсайтове;

- Google Ads с цел поставяне на реклами, ремаркетинг и проследяване на реализациите;

- Google Optimize за целите на A/B тестване и тестване на уебсайтове;

- Site Kit с цел подобряване и монетизиране на нашето съдържание на уебстраницата;

- Youtube с цел установяване на връзка със сървърите на YouTube, когато се изисква използването на плъгини от YouTube;

- Google Analytics за събиране на данни от уебсайтове и приложения с цел създаване на отчети, които предоставят информация за бизнеса;

- Google Search Console за показване на представянето на уебсайтовете в търсачката на Google и как Google вижда нашия уебсайт;

- Looker Studio с цел превръщане на данните в информативни, лесни за четене, лесни за споделяне и напълно адаптивни информационни табла и отчети.

Изброените онлайн инструменти се управляват от Google Inc. със седалище в САЩ, при което определена информация за използването на уебсайта от дадено лице може да бъде прехвърлена на сървър в САЩ, затова Ви препоръчваме да се запознаете и с тяхната политика за поверителност, която е достъпна тук. Ако сте притежател на акаунт в Google и сте дали съгласието си за персонализиране на рекламите, можем също така да получаваме отчети за ефективността на нашите рекламни мерки (включително отчети за различни устройства), демографска информация и интереси на лицата, както и функции за онлайн реклама между различни устройства.

Meta, а именно:

- Мета бизнес пакет като инструмент за управление на социални медии за Facebook и Instagram с цел създаване и планиране на съдържание, реагиране на ангажираност и анализиране на информация;

- Метапиксел с цел поставяне на реклами, ремаркетинг и проследяване на реализации.

Изброените онлайн инструменти се управляват от Facebook Ireland Limited, със седалище на адрес 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия, при което определена информация за използването на уебсайта от определено лице може да бъде прехвърлена на сървър в САЩ, затова Ви препоръчваме да се запознаете и с тяхната политика за поверителност, която е достъпна тук. Ако сте притежател на профил във Facebook или Instagram и сте се съгласили с персонализирането на рекламите, можем също така да получаваме отчети за ефективността на нашите рекламни мерки (включително отчети за различни устройства), демографска информация и интереси на лицата, както и функции за онлайн реклама за различни устройства.

 

3.12. Ремаркетинг, проследяване и подобни технологии 

Ние и нашите доставчици на услуги - трети страни използваме „бисквитки“, за да информираме, оптимизираме и показваме реклами въз основа на предишните Ви посещения на нашата уебстраница или нашите мобилни приложения, за да Ви показваме реклами на уебсайтове на трети страни. За тази цел използваме:

- Google Ads, предоставени от Google, от които можете да се откажете, като посетите страницата с настройки на Google Ads, и

- Ретаргетиране във Facebook, което се предоставя от Meta и от което можете да се откажете, като посетите сайта на Facebook, където трябва да влезете и да отидете в Настройки > Реклами > Настройки на рекламите. В приложението отидете в Настройки и поверителност > Настройки > Реклама > Предпочитания на рекламата > Настройки на рекламата. След това изберете опцията Not Allowed (Не се разрешава)   

За да разберем как се представят нашата уебстраница и мобилно приложение, ние използваме маяци, тагове, скриптове и пиксели за реализации, които изпълняват кратък ред с код, за да ни кажат кога сте кликнали върху конкретен бутон или сте стигнали до определена страница. Използването на тези технологии ни позволява да записваме, че конкретно устройство, браузър или приложение са посетили определена уебстраница. 

Ако активирате услуги, базирани на местоположение, на Вашия компютър или мобилно устройство във връзка с използването на уебстраницата или мобилното приложение, Вие изрично се съгласявате да събирате геолокацията (която може да включва конкретна географска дължина и ширина) на Вашето устройство. Тази информация ще бъде използвана, както е посочено в настоящата Политика за защита на данните, включително за предоставяне на конкретно рекламно съдържание или съобщения въз основа на Вашето местоположение.

Ние и нашите доставчици на услуги трети страни можем да използваме информацията, която събираме за Вас (информация от нашата уебстраница или мобилно приложение, чрез Вашето(ите) устройство(а) или от трета страна), за да ни помогне да идентифицираме други устройства, които използвате (например мобилен телефон, таблет, друг компютър и т.н.). Ние и нашите доставчици на услуги трети страни можем също така да използваме данните за използването на различни устройства и друга информация, която научаваме за Вас, за да показваме целенасочена реклама на Вашите устройства и да Ви изпращаме имейли. Тези бисквитки на трети страни и други технологии се управляват от специфичната политика за поверителност на всяка трета страна, а не от тази политика.

 

4. Събиране на лични данни на деца

Ние се ангажираме да защитаваме личните данни на децата и разбираме, че родителите или законните настойници могат да използват нашите услуги или да купуват нашите продукти за семейно ползване, включително от непълнолетни лица. Като такива, нашите услуги и продукти не са предназначени за използване от лица под законно определената възраст за пълнолетие и ние няма да събираме съзнателно лични данни от лица под тази възраст за каквато и да е цел, нито ще приемаме регистрация от тези лица. В някои случаи, особено когато информацията се събира по електронен път, може да не успеем да определим дали информацията е събрана от деца под законно определената възраст и ние ще третираме такава информация, както и ако тя е била предоставена от възрастен. Ако научим, че дете под законно определената възраст е предоставило някакви лични данни, ние ще използваме разумни усилия, за да изтрием тази информация.

 

5. Кой обработва Вашите лични данни и с кого ги споделяме?

Вашите данни се обработват или в рамките на вътрешни софтуерни програми (напр., SAG и Hisense CRM), или с помощта на инструменти, предоставени от външни доставчици.

Други свързани лица на Hisense Group Holdings Co., Ltd. могат да имат достъп до Вашите лични данни, тъй като отделните дружества са продавачи или производители на продукта, който сте закупили, и отделните дружества осигуряват адекватна поддръжка за дейността на Дружеството. Свързаните лица на Hisense Group Holdings Co., Ltd със седалище извън ЕС/ЕИЗ назначиха дружеството VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D - 40476 Дюселдорф, Германия за техен представител съгласно член 27 от ОРЗД.

Дружеството може също така да предава лични данни на външни изпълнители (главно с цел осигуряване на плащания, транспорт и други въпроси, свързани с Вашата поръчка и др.). В такъв случай Дружеството се задължава да сключи договор с външните изпълнители, което да гарантира адекватна сигурност на личните Ви данни, а външните изпълнители да могат да обработват данните Ви само за целта, за която са получени.

Вашите лични данни могат да бъдат предадени и на външни изпълнители в трети държави. В този случай Дружеството ще осигури адекватни гаранции, ако външните изпълнители са установени или предоставят услуги, свързани със защитата на личните данни, в трета държава, която не предлага същото ниво на защита на данните като GDPR, и ще поеме други задължения, определени от GDPR по отношение на такъв вид прехвърляне.

По-специално, можем да предадем Вашите лични данни на други дружества от групата Hisense и на нашите дистрибутори, които продават нашите продукти и услуги на определени пазари или предоставят други услуги във връзка с бизнес поддръжка, рекламации на поръчани стоки или обслужване на клиенти. Списъкът на нашите компании в определени държави и техните обработващи лични данни е посочен в Приложението.

Възможно е да прехвърлим Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие съгласно тази политика за защита на данните към рекламни и социални мрежи, по-специално към:

-- Google Ireland Limited (регистрационен номер: 368047), с адрес на регистрация Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; политиката за поверителност на дружеството е налична тук

-- Facebook Ireland Limited, с адрес на регистрация 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Ирландия; политиката за поверителност на дружеството е налична тук

-- Pinterest, Inc., с адрес на регистрация 505 Brannan Street Сан Франциско, Калифорния 94107 Съединени щати, политика за поверителност на дружеството е налична тук

-- LinkedIn като инструмент, предоставен от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Редмънд, Вашингтон 98052, САЩ, политиката за поверителност на LinkedIn е налична тук

За обработване на лични данни ние използваме и услугите на други обработващи лица, които обработват лични данни в съответствие с нашите инструкции и за целите, за които се събират данните. Такива обработващи лице включват:

-- доставчици на услуги за облачни изчисления и други доставчици на технологична поддръжка, като

- Microsoft Azure, предоставена от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- SAP Hybris, предоставена от SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Salesforce Marketing Cloud и Salesforce Service Cloud, предоставени от Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3 етаж, Сан Франциско, Калифорния 94105, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Cloudera, предоставена от Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Платформата Tuya IoT, предоставена от Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, политика за поверителност на дружеството е налична тук

- Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

 

-- доставчици на маркетингови инструменти, които ни помагат да оптимизираме мрежата и да персонализираме съдържанието и офертите за вас, като: 

- Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Валдорф/Германия, политика за поверителност на дружеството е налична тук

- Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Mailchimp като инструмент, предоставен от Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Германия, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Flixmedia Limited, 14 - 16 Well Court, Farringdon Lane, London, EC1R 3AU, Обединеното кралство, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Simply4net Sp. z o.o., ul., Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Нидерландия, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Полша, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

 

-- кол центрове и доставчици на инструменти за управление и записване на телефонни разговори, по-специално:

- Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Сърбия;

- 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, Франция, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

-- обработващи лица за външна комуникация, особено комуникация чрез SMS съобщения и чат стаи, по-специално:

- LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, САЩ, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Jivochat като инструмент, предоставен от Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., на Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Бразилия, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Австралия 3000, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- SMS Broadcast Pty Ltd от Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Австралия 3000, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

-- дружества, които изготвят проучвания за нас относно удовлетвореността на потребителите от нашите продукти и услуги, по-специално:

- Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5-ти етаж, DK-1112 Копенхаген K, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

- Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, политика за поверителност на дружеството е налична тук

- Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия, политика за поверителност на дружеството е налична тук

- IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, политиката за поверителност на дружеството е налична тук

Периодично дружеството организира игри с награди и подобни промоционални кампании съвместно с трети страни, на които също може да предоставя индивидуални лични данни, като Вие ще бъдете информирани за това преди събирането на лични данни.

 

6. Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните Ви се съхраняват във вътрешните сървъри и работни станции на дружеството (като се използват и облачни технологии) и в системата на езерото с данни (езерото с данни е централизирано хранилище, което Ви позволява да съхранявате структурирани и неструктурирани данни във всякакъв мащаб).

 

7. Настройки "Не проследявай"

Някои държавни/щатски/провинциални закони изискват да посочваме дали спазваме настройките "Не проследявай" във Вашия браузър относно целенасочената реклама. Ние спазваме стандартите, изложени в настоящата Политика за защита на данните, и не наблюдаваме и не следваме никакви заявки на браузъра "Не проследявай".

 

8. Какви са Вашите права и как да ги упражнявате?

Можете да упражните следните права по отношение на обработваните от нас Ваши лични данни:

- Право на достъп - дава Ви възможност да получите информация за това дали се обработват Ваши лични данни, както и за процедурите и методите на обработване на лични данни,

- Право на коригиране - в случай че забележите, че Вашите данни не са точни, имате право да попълните непълните или да коригирате неточните данни,

- Право на изтриване - позволява Ви да поискате изтриване на Вашите лични данни, които обработваме. Ще направим това в съответствие с GDPR и в случай че няма други ограничения, които да ни попречат да сторим това,

- Право на ограничаване на обработката - позволява Ви да ограничите обработката, докато оспорвате точността на данните, да възразите срещу изтриване, тъй като целта на обработката, за която са били събрани данните, вече не е актуална и искате по-нататъшно съхранение поради законни интереси, или ако сте подали искане за определяне на правните основания за обработката,

- Право на преносимост на данните - позволява Ви да получите копие от предоставените лични данни в структуриран, широко използван хардуерен формат и да предадете данните на друг администратор, ако са изпълнени изискванията, определени от GDPR,

- Право на възражение - дава възможност за възражение в случай на събиране и обработване на данни за целите на директния маркетинг или свързаното с него профилиране,

- Право на преразглеждане на автоматизирано вземане на решения - в случай че решение, което е отразено във взаимните ни отношения, се основава на автоматизирано вземане на решения, можете да се възползвате от правото да приложите ново, неавтоматизирано решение,

- Право на оттегляне на съгласието - в случай че обработката се основава на дадено съгласие, имате право да оттеглите съгласието по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да се отрази на законността на обработката, базирана на Вашето съгласие преди оттеглянето.

Ако желаете да се възползвате от някое от горепосочените права, можете да го да ни уведомите на имейл адрес privacy@connectlife.io.

В допълнение към горните права, Вие имате също право да подадете жалба до надзорния орган. В случай, че Вашите права относно обработката на лични данни са били нарушени, можете да подадете жалба до компетентния орган:

За дружеството ConnectLife, data technologies, LLC: Информационен комисар на Република Словения, по пощата на адрес: Dunajska 22, 1000 Любляна или на имейл адрес: gp.ip@ip-rs.si.

За дружеството "Горене България" ЕООД, по пощата на адрес: София 1346, ул. Бел камък №6 или на имейл адрес: support.bulgaria@hisense.com.

9. Длъжностно лице за защита на данните

По всички въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни, нашето Длъжностно лице за защита на данните е на Ваше разположение и можете да се свържете с него на имейл адрес privacy@connectlife.io.

BACK TO TOP